Dyrektywy UE
Artykuły oraz publikazje
Ustawy obowiązujące w polsce

Poznaj różnice


Poznaj różnice między lekiem a suplementem
Przeznaczenie Lek (produkt leczniczy) to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania chorobom... lub leczenia chorób... Suplementy diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnianie normalnej diety... z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego...
Wskazania Są określone w charakterystyce produktu leczniczego i zatwierdzone przez URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH (UPRL) Brak wskazań! Służą uzupełnianiu diety. Nie są zatwierdzone przez URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH (UPRL)
Bezpieczeństwo Ciągły nadzór i monitorowanie jakości przez inspekcję farmaceutyczną, ponadto monitorowanie bezpieczeństwa stosowania przez lekarzy, farmaceutów i podmiot wprowadzający do obrotu (pharmacovilance) Brak ustawowego wymogu ciągłego monitorowania bezpieczeństwa stosowania. Jakość jest nadzorowana przez inspekcję sanitarną (SANEPID)
Wprowadzenie do obrotu Rejestracja i dopuszczenie do obrotu tylko przez URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYch, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ALBO KOMISJĘ EUROPEJSKĄ na podstawie wniosku zawierającego szczegółową dokumentację gwarantującą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Prawo nie wymaga rejestracji, ani szczegółowej dokumentacji gwarantującej jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Wystarczy powidomić Główny Inspektorat Sanitarny i dostarczyć wzór opakowania przy wprowadzaniu produktu do sprzedaży
Jak odróżnić lek od suplementu?
Jak odróżnić lek od suplementu?
Referencje
1. Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r., art 2 (Dz. U. 2001 r. Nr 126, poz. 1381) 2. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 r. ( Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.). 3. Źródło: Centrum Informacji o Leku, www.leki-informacje.pl 4. wwww.urpl.gov.pl 5. www.gis.gov.pl 6. www.gif.gov.pl