Dyrektywy UE
Dyrektywy UE
Dyrektywy UE

Dyrektywy Uni Europejskiej Ustawy obowiązujące w Polsce


USTAWA z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne


Rodział 1

Przepisy ogólne
Art. 2
Produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne;

Rozdział 9

Przepisy karne, kary pieniężne i przepis końcowy
Art. 130.
Kto wprowadzanemu do obrotu produktowi przypisuje właściwości produktu leczniczego, pomimo że produkt ten nie spełnia wymogów określonych w ustawie, podlega grzywnie.